Javne nabavke 2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

 

Plan nabavki za 2022 godinu

Anex plana nabavki za 2022.godinu

UGOVOR I ODLUKA - DIREKTNI SPORAZUM

za: Demontaža starih kabinskih vrata,nabavka i montaža novih kabinskih vrata (1komad) sa panelima i pogonskim mehanizmom od INOXA u objektu "A" na desnom liftu Općine Stari Grad Sarajevo

26.04.2022.
UGOVOR I ODLUKA - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka opreme za spašavanje na vodi: 9(devet) prsluka za spašavanje, 4(četiri) odijela, 4(četiri) para čizama, 4(četiri) kacige, 4(četiri) plutajuća konopca i 4(četiri) koluta za spašavanje

09.01.2023.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Izvođenje radova: Hitna sanacija dijela krova u ulici Harbina broj 15, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
01.12.2022.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Izvođenje radova na utopljavanju objekta JU OŠ "Edhem Mulabdić" (centralni objekat), ulica Konak broj 1, Općina Stari Grad Sarajevo - IZMJENA

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
28.10.2022.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Izvođenje radova na utopljavanju objekta JU OŠ "Edhem Mulabdić" (centralni objekat), ulica Konak broj 1, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
 • Odluku o pokretanju preuzmite ovdje.
 • Odluku preuzmite ovdje.
 • Ugovor preuzmite ovdje.
26.10.2022.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Izvođenje radova hitne sanacije oštećenog pokrova na objektu Višegradske kapi-kule, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
16.09.2022.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Izvođenje radova hitne sanacije dreniranja i prikupljanja procjednih voda u cilju zaštite stambenih objekata na lokaciji Kamenica i Mahmutovac, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Skica
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
25.07.2022.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Hitna sanacija krova objekta Užičanin Arife, u ulici Žepa broj 4.

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
01.07.2022.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Hitna nabavka i ugradnja parking menadžment sistema u javnoj garaži

 • Tendersku dokumentaciju preuzmite ovdje
 • Tehničke specifikacije preuzmite ovdje
 • Poziv za učešće preuzmite ovdje
22.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka 52 (pedesetdva) školska ruksaka sa školskim priborom za učenike prvih razreda osnovnih škola na lokalitetu Općine Stari Grad Sarajevo iz porodica u kojima su jedan ili oba roditelja nezaposleni

13.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Usluga KASKO osiguranja 5 (pet) službenih vozila Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.04.-31.12.2022.godine

06.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka 5 (pet) mobilnih telefona "Samsung" za potrebe opremanja Općinskog štaba i struktura civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo

30.06.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Registracija i obavezno osiguranje 7 (sedam) službenih vozila Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.04.2022.-31.12.2022.godine.

06.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka 33 (tridesettri) kompleta medicinskog sadržaja za ormariće prve pomoći u Općini Stari Grad Sarajevo.

30.06.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova utopljavanja JU OŠ "Edhem Mulabdić", Općina Stari Grad Sarajevo.

22.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka, transport i ugradnja pumpe za drenažu vode u ulici Čadordžina broj 98, Općina Stari Grad Sarajevo

13.10.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka repromaterijala za potrebe parking sistema u Javnoj garaži, Općina Stari Grad Sarajevo

07.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Redovna godišnja obnova antivirusnih licenci Avast (200komada) za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

13.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Usluga vršenja stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova u okviru realizacije projekata rekonstrukcije i sanacije tri saobraćajnice na području Općine Stari Grad Sarajevo: Sanacija dijela lokalne saobraćajnice Streljačka od spoja sa ulicom Škaljin sokak do ulaza u SARAYA RESORT – Hladivode, Općina Stari Grad Sarajevo, Izgradnja nove, odnosno rekonstrukcija i proširenje dijela postojeće Apelove ceste u ukupnoj dužini cca L=900 m, Općina Stari Grad Sarajevo i Rekonstrukcija kraka ulice Faletići u dužini od 400 m, od raskrsnice sa ulicom Baruthana do ukrštanja ulica Donje Biosko i Faletići, Općina Stari Grad Sarajevo.

05.07.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Vršenje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje potpornih zidova na području Općine Stari Grad Sarajevo

29.07.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Uklanjanje ruševnog objekta koji predstavlja opasnost po živote i zdravlje ljudi u ul. Timurhanova br.12, Općina Stari Grad Sarajevo.

22.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Rušenje bespravno sagrađenog pomoćnog objekta – garaže, investitora Hamzić Besima i rušenje bespravno sagrađenog prizemnog objekta, investitora Hrković Raze, oba u ulici Put Mladih Muslimana bb (kod tunela), Općina Stari Grad Sarajevo

22.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Otklanjanje opasnosti koju čini urušeni objekat – kuća, a koja može ugroziti zdravlje i živote ljudi, u ulici Sedrenik broj 194, Općina Stari Grad Sarajevo.

18.11.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Rušenje betonskog kioska u krugu JU O.Š. „Edhem Mulabdić“, ulica Konak broj 1, Općina Stari Grad Sarajevo sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.

19.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Sanacija poslovnog prostora u ulici Safvet bega Bašagića 35, Općina Stari Grad Sarajevo

21.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Kolektivno kombinovano osiguranje uposlenih u Općini Stari Grad Sarajevo za period 01.01.-31.12.2022.godine

12.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka 100 (stotinu) komada pokrivača Emily 130x200, ljubičasti za potrebe opremanja Općinskog štaba civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo.

14.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka 15 (petnaest) naddušeka Eco Dream 4+1, 90x200 i 54 (pedesetčetiri) naddušeka Camomile 3+1 cm, 90x200 za potrebe opremanja Općinskog štaba civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo.

14.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka zavjesa i dekoracija za potrebe opremanja 4 (četiri) prostorije u objektu B zgrade Općine Stari Grad Sarajevo.

02.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Kupovina i isporuka namještaja - 2 (dvije) fotelje za salu za sastanke Općine Stari Grad Sarajevo

10.05.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Usluga snimanja, produkcije i emitovanja tematskih priloga o projektima Općine Stari Grad Sarajevo iz oblasti privrede, ekonomije, biznisa itd., u emisiji 
„Naše priče“ i  Dnevniku, te gostovanje predstavnika Općine Stari Grad Sarajevo u programu TV Alfa za period od 01.01. – 31.12.2022. godine.

03.02.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za:  Usluga izrade projektne dokumentacije –Projekat hitne sanacije, dreniranja i prikupljanja procjednih voda u cilju zaštite stambenih objekata na lokaciji Mahmutovac, Općina Stari Grad Sarajevo

15.06.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za:  Usluga izrade projektne dokumentacije – Elaborat čišćenja korita otvorenih vodotoka Čolinog potoka, Ramića potoka i dijela rijeke Mošćanice za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo.

06.06.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Izrada Glavnog projekta separatne kanalizacije i izmještanja vodovodne instalacije u dijelu ulice Paje, MZ Mahmutovac, Općina Stari Grad Sarajevo

26.08.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Usluga štampanja upisnika UP-I, obrazac broj 3, format A3, djelovodnika (DJL), obrazac broj 5, formata A3 i herbara po uzorku za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo - Službe za opću upravu i inspekcijske poslove – matični ured.

19.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Izvođenje građevinskih radova na priključenju postojećeg dijela javne rasvjete na lokalitetu Lapišnica, sa izradom prateće tehničke dokumentacije.

12.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka i ugradnja metalnog stuba javne rasvjete sa LED rasvjetnim tijelom na lokalitetu ulice Širokac kod broja 18, Općina Stari Grad Sarajevo.

17.02.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka opreme i materijala za potrebe priključenja postojećeg dijela javne rasvjete na lokalitetu Lapišnice, u MZ Babića bašća, Općina Stari Grad Sarajevo.

12.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka građevinskog materijala za sanaciju stambene jedinice korisnika Karkelja Osme, ulica Pogledine broj 39, Općina Stari Grad Sarajevo.

18.11.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka i ugradnja saobraćajnih ogledala na području Općine Stari Grad Sarajevo, u ulicama: Jekovac, Mustafe Dovadžije, Sedrenik, Safvet-bega Bašagića, I bataljon Sedrenik, Mihrivode, Komatin, Obhodža, Hladivode sokak, Škaljin sokak, Hadžijska ravan, Kovači.

15.06.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka i ugradnja saobraćajne signalizacije i opreme na području Općine Stari Grad Sarajevo u ulicama: Jekovac, Safvet-bega Bašagića, I bataljon Sedrenik, Kovači, Sedrenik mali, Talirevića, Baruthana, Čadordžina, Bistrik, Evlije Čelebije, Franjevačka, Aganovića sokak, Kamenica i Alifakovac.

13.10.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka građevinskog materijala, transport,skladištenje i dovoz do objekta krajnjeg korisnika Džidić Ismeta, u ulici Hošin brijeg broj 29, Općina Stari Grad Sarajevo.

07.07.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji zidova i podova stambenog objekta na adresi Sulejmana Zolja broj 11, krajnjeg korisnika Hamzić Alme, Općina Stari Grad Sarajevo.

13.10.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka 39 (tridesetdevet) kompleta udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na lokalitetu Općine Stari Grad Sarajevo iz porodica u kojima su jedan ili oba roditelja nezaposleni.

06.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Ugostiteljske usluge za potrebe organizacije iftara za 205 (dvijestotinepet) građana Općine Stari Grad Sarajevo

23.05.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije i iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na dijelu lokalne saobraćajnice ulice Dariva – Kozija ćuprija - Lapišnica – M5 na području Općine Stari Grad Sarajevo

25.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Izvođenje građevinskih radova na zamjeni dotrajalih krovnih prozora te nabavka i ugradnja novih, u potkrovnom stanu stambenog objekta u ulici Mehmed paše Sokolovića broj 8, čiji je korisnik Marković Goran, Općina Stari Grad Sarajevo.

07.11.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Nabavka i isporuka 2 (dva) komada motorne kose STIHL FS 350 za potrebe Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva pri Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo

06.07.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Održavanje dimnjaka objekata Općine Stari Grad Sarajevo, mjesnih zajednica i Kvadrant XII za sezonu grijanja 2022/2023 godine

20.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR - DIREKTNI SPORAZUM

za: Usluga štampe općinskog biltena „Starogradski haberi“ – martovsko izdanje – 3000 komada, za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo.

08.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova rasvjete tunela Vratnik na magistralnoj cesti M5, dionica Šeherćehajin most-Korija, km 0+550 – Općina Stari Grad Sarajevo

25.02.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka AutoDesk-AutoCAD licenci za period od 3 (tri) godine od dana zaključenja Ugovora za predmetnu nabavku, za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

09.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka, postavljanje i demontaža nove i postojeće praznične dekorativne rasvjete, Općina Stari Grad Sarajevo

24.11.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova uklanjanja potpornog zida školskog  igrališta O.Š.  “Edhem Mulabdić” i izgradnje novog, u dužini od L=35m, visine od 1,79m do 4,39m, debljine 0,25m sa temeljnom stopom širine 1,5m, u ulici Bistrik broj 13, MZ Bistrik, Općina Stari Grad Sarajevo

14.10.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka i montaža 30 (trideset) plastenika pojedinačne površine 50 m2 sa dodatnom opremom na području Općine Stari Grad Sarajevo

06.05.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka 3 (tri) motorna vozila sa aktivnim pogonom na sva 4 točka (4x4) za potrebe Službe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo

19.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana od broja 71 do ulice Hladivode broj 70, MZ Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo

02.08.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka građevinskog materijala za sanaciju stambene jedinice korisnice Klico Merise, u ulici Baruthana broj 100, Općina Stari Grad Sarajevo.

30.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka građevinskog materijala za sanaciju stambene jedinice korisnice Klico Merise, u ulici Baruthana broj 100, Općina Stari Grad Sarajevo.

30.09.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Rekonstrukcija kanalizacionog priključka objekta garaže Općine Stari Grad Sarajevo prema kanalizacionim šahtovima na pristupnom putu između zgrade Općine Stari Grad Sarajevo i zgrade Doma Armije.

08.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Sukcesivna nabavka i isporuka vijenaca i položenih buketa za protokolarne potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.04. – 31.12.2022. godine.

25.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nadzor nad izvođenjem radova u okviru realizacije projekta sanacije 4 (četiri) ulice (Hadžijska ravan od broja 9 do broja 33, Safvet bega Bašagića iznad raskršća ulica Alije Nametka i Safvet bega Bašagića do broja 161 u dužini L=280m, Višegradska kapija od broja 35 do broja 41 u dužini od L=115m, Bostarići) na području Općine Stari Grad Sarajevo.

17.05.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga štampe memoranduma, zapisnika A4 NCR, službenih zabilješki A4 NCR 100 listova, specifikacija za banku A5 NCR100 listova, kartonskih fascikli za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

08.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade Glavnog projekta sanacije-rehabilitacije dijela ulice Josipa Štadlera i ulica Muse Ćazima Ćatića u Općini Stari Grad Sarajevo

07.02.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka i montaža 3 (tri) plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom za poljoprivrednike sa područja Općine Stari Grad Sarajevo

17.05.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Uklanjanje izgrađenog prizemnog objekta, privremenog karaktera u ulici Čadordžina broj 98, Općina Stari Grad Sarajevo

04.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga servisiranja i čišćenja klima uređaja u zgradi Općine Stari Grad Sarajevo  (1 rashladna mašina, 20 komada stropnih unutrašnjih jedinica i 82 komada zidnih– split sistema) i u objektu Kvadrant XII (1 rashladna mašina i 16 kasetnih – unutrašnjih jedinica

03.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova ugradnje linijske slivne rešetke na spoju  ulica Ramića banja i   Grličića brdo, Općina Stari Grad Sarajevo

24.11.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka i ugradnja 1 (jednih) protuprovalnih vrata za Magacin 1 Općine Stari Grad Sarajevo

16.03.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka i isporuka ogrjeva (drva) za potrebe socijalno ugroženih porodica na području Općine Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2022. godinu

05.04.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Stalni internet link kapaciteta 12/12 Mbps putem optičke infrastrukture na lokaciji u Općini Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki 4 za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine

06.01.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: izvođenje radova, sanacija klizišta na lokalitetu Močila broj 45, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
24.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova rekonstrukcije postojeće kolske saobraćajnice i radova izgradnje potpornog zida – sanacije klizišta u ulici Trčivode broj 46, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
24.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: izvođenje radova: Sanacija klizišta na lokalitetu Krka broj 11, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
02.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova izgradnje potpornog zida i rekonstrukcije cjevovoda DN 40 mm u cjevovod DN 100 mm na dužini od cca L=100m, u ulici Ramića banja broj 16 do broja 39, MZ Sedrenik - Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
10.05.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova izgradnje potpornog zida i rekonstrukcije cjevovoda DN 40 mm u cjevovod DN 100 mm na dužini od cca L=100m, u ulici Ramića banja broj 16 do broja 39, MZ Sedrenik - Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
10.05.2022.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova čišćenja dijela korita rijeke Mošćanice na potezu od ušća u rijeku Miljacku do Bijelog mosta (most na Obhodži), Općina Stari Grad Sarajevo                        

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o poništenju ovdje.
09.08.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova: Prva faza radova rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Mačkareva, od ulice Vratnik mejdan do raskrsnice sa ulicom Prijeka česma              

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
22.06.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova: Izgradnja nove, odnosno rekonstrukcije i proširenja dijela postojeće Apelove ceste u ukupnoj dužini cca L= 900 m, Općina Stari Grad Sarajevo           

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
15.04.2022.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova rasvjete tunela Vratnik na magistralnoj cesti M5, dionica Šeherćehajin most-Korija, km 0+550 Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
25.02.2022.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka AutoDesk-AutoCAD licenci za period od 3 (tri) godine od dana zaključenja Ugovora za predmetnu nabavku, za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo    

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
27.07.2022.
ODLUKA I OKVIRNI SPORAZUM

za: Izvođenje radova na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije, nabavka opreme i posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja na području Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.03.2022. godine zaključno sa 31.12.2024. godine

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Okvirni sporazum pogledajte ovdje.
20.01.2022.

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630