PRAVA GRAÐANA

Pravilnik o davanju naziva ulicama...

Objavljen u (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/16) Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/13) i člana 85. i 96. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/14), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je na svojoj 36. sjednici održanoj 28. januara 2016. godine donijelo

PRAVILNIK

o utvrđivanju kriterija, postupka i načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i naseljenih mjesta na području Općine Stari Grad Sarajevo

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, postupak i način davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i naseljenih mjesta (u daljem tekstu: davanje i izmjena naziva) na području Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina).

Član 2.

(1) Inicijativu za davanje ili izmjenu naziva iz člana 1. ovog Pravilnika, mogu podnijeti:

 • Komisija za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko nasljeđe
 • Općinski načelnik
 • Općinski vijećnici
 • Savjet mjesne zajednice
 • Kulturne i javne institucije
 • Organizacije, udruženja i druge pravne osobe
 • Svaki punoljetni građani Općine
 • Svi punoljetni građani ulice čiji se naziv mijenja (samo ukoliko se radi o nazivu ulice)

(2) Inicijativa se pokreće u pisanom obliku na propisanom obrascu (obrazac koji se može preuzeti u prostorijama mjesne zajednice, info pultu Općine, kao i na WEB stranici Općine).

Propisani obrazac sadrži sljedeće podatke:

a) Postojeći naziv (popunjava se ukoliko je naziv već dodijeljen)

b) Prijedlog novog naziva

c) Broj stanovnika (ukoliko se radi o nazivu ulice)

d) Detaljno obrazloženje sa razlozima i relevantni dokazi za promjenu naziva

e) Spisak stanovnika iz ulice kojoj se daje naziv ili se naziv mijenja, sa potpisima i brojem L.K. koji podržavaju inicijativu (najmanje 100 građana, odnosno nadpolovična većina građana u ulicama sa manjim brojem stanovnika)

Član 3.

 • Kriterije za izmjenu ili dodjelu novog naziva određuju se po:
 • Geografskim pojmovima (npr. naziv po gradu, rijeci, toponimima sl.)
 • Datumima vezanim za značajne događaje iz historije BiH.
 • Imenima osoba koje su dale značajan doprinos u historiji BiH
 • Imenima formacija, šehida i poginulih boraca iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine ( dobitnici najvećih ratnih priznanja)
 • Imenima osoba koje su dale svoj doprinos u kulturnom, privrednom, društvenom, sportskom i naučnom razvoju BiH (osvojene nagrade)
 • Prema ranijem, historijskom nazivu.

Član 4.

 1. Inicijativa se podnosi Komisiji za obrazovanje, kulturu i kulturno - historijsko naslijeđe Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
 2. Prilikom razmatranja inicijative iz stav (1) ovog člana, Komisija ocjenjuje da li i ista zadovoljava kriterije propisane ovim Pravilnikom, navedene u propisanom obrascu, te, ukoliko se radi o davanju ili izmjeni naziva ulice, može zahtjevati da Savjet mjesne zajednice sazove zbor građana radi izjašnjenja o prijedlogu ili od podnosioca inicijative (za bilo koje davanje ili izmjenu naziva) zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.
 3. Ukoliko inicijativa ne bude podnesena u skladu sa odredbama člana 2. ovog Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.

Član 5.

 1. Komisija za obrazovanje, kulturu i kulturno - historijsko naslijeđe utvrđuje prijedlog zaključka kojim daje mišljenje da li su ispunjeni uslovi za davanje ili izmjenu naziva iz člana 1. ovog Pravilnika i isti dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i utvrđivanje konačnog mišljenja .
 2. Nakon donošenja konačnog mišljenja u formi zaključka od strane Općinskog vijeća, isto se dostavlja nadležnoj Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo, odnosno drugom organu, na dalju nadležnost.
 3. Naziv dodijeljen ili izmijenjen, u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika, ne može biti ponovo mijenjan najmanje 10 godina, od dana davanja ili izmjene.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Broj:02-49-44/16 PREDJEDAVAJUĆI Januar 2016. OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD Sarajevo S A R A J E V O Vedran Dodik dipl. pravnik s.r.

Procedura sklapanja braka

Urbanistička saglasnost

Urbanistička saglasnost je prvi korak u namjeri građenja i provjerava da je na traženom lokalitetu moguće građenje . Urbanistička saglasnost je upravni akt i može se donijeti samo ako je u skladu sa Planom prostornog uređenja i drugim uvjetima za određeno područje i u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti se donosi na osnovu Regulacionog plana ili Urbanističkog projekta (Zakon o prostornom uređenju Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/05 ).U određenim slučajevima , rješenje o urbanističkoj saglasnosti se donosi na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (Zakon o prostornom uređenju, član 81) . Zahtjev za urbanističku saglasnost sadrži : - vrstu i opis građenja (obrazac za urbanističku saglasnost se preuzima u šalter sali Općine) - fotokopiju katastarskog plana ne stariju od 6 mjeseci (izdaje se u Odsjeku za geodetske poslove i katastar) - zemljišno-knjižni izvadak ne stariji od 6 mjeseci radi dokazivanja vlasništva (izdaje se u Zemljišno-knjižnom uredu nadležnog suda a na osnovu katastarskog plana) - obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta (programska skica,idejno rješenje ili idejni projekat) - taksa u vrijednosti od 30 KM Urbanistička saglasnost se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana. Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti propisuje se obaveza investitora da izradi i dostavi urbanističko - tehničku dokumentaciju prema urbanističko tehničkim uvjetima koje propisuje vještak urbanista te : - da riješi imovinsko pravne odnose na predmetnom zemljištu ili objektu - da pribavi neophodne saglasnosti koje propisuje vještak urbanista - da podnese , eventualno, dokaz o izvršenom snimanju novopoloženih podzemnih instalacija (Katastar podzemnih instalacija koji se dobija u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo) - da podnese saglasnost svih imalaca komunalne infrastrukture na lokaciji objekta Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana pravosnažnosti, u kojem roku se može podnijeti zahtjev za odobrenje za građenje .Važnost urbanističke saglasnosti može se izuzetno produžiti , ali najviše godinu dana. Predaja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti , sa ostalim dokumentima, predaje se na protokolu u šalter sali Općine Stari Grad. Na osnovu rješenja o urbanističkoj saglasnosti ne mogu se izvoditi nikakvi građevinski radovi. Slijedeći korak u namjeri građenja je odobrenje za građenje .

Odobrenje za građenje

Odobrenje za građenje je potrebno za sve građevine, a pod građevinom se podrazumijeva slijedeće: građevine svih vrsta sa ili bez instalacija i ugrađenom opremom, saobraćajne, vodoprivredne,energetske građevine i površine sa pripadajućim instalacijama,telekomunikacione građevine i instalacije, građevine i instalacije komunalne infrastrukture,proizvodne i druge privredne građevine i postrojenja, skladišta,sajmišta i slične građevine,trgovi,javne površine,javne zelene površine, igrališta,sportske građevine,groblja,sanitarne deponije,javne pijace,skloništa i slične građevine.

Odobrenje za građenje je potrebno za :
 • rekonstrukciju
 • dogradnju
 • nadziđivanje
 • promjenu namjene građevine
 • konzervaciju građevine
Rekonstrukcija :

Rekonstrukcija građevine podrazumijeva radove kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu biti od uticaja na stabilnost građevine ili njenih dijelova, kojima se uvode nove instalacije i ugrađuje nova oprema u građevinu, mijenja namjena i vanjski izgled građevine kao i kojima se mijenjaju uvjeti , po kojima je, na osnovu odobrenja za građenje izgrađena građevina.Zamjena instalacija i opreme ako se izvodi prema uvjetima utvrđenim u odobrenju za građenje ne smatra se rekonstrukcijom.Pod rekonstrukcijom građevine podrazumijevaju se i radovi kojima se građevina , čije je oštećenje nastalo zbog starosti građevine ili kao posljedica elementarnih nepogoda ,prirodnih ili tehničkih katastrofa i ratnih djelovanja i prelazi 60 % oštećenja , dovodi u stanje koje je imala prije oštećenja. Za radove rekonstrukcije na građevinama graditeljskog naslijeđa može se donijeti urbanistička saglasnost pod uvjetom da investitor prethodno pribavi saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sa uvjetima za izradu projekata za izvođenje.

Dogradnja:

Dogradnja podrazumijeva proširenje postojeće građevine kojom se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu građevinu i ako dograđeni dio ne prelazi 50% površine postojeće građevine, te čini građevinu i funkcionalnu cjelinu građevine uz koju se dograđuje.

Nadziđivanje:

Nadziđivanje podrazumijeva izgradnju jedne ili više etaža kao i preuređenje krovišta odnosno potkrovlja na postojećim građevinama kojima se dobija novi stambeni ili poslovni prostor.

Promjena namjene građevine:

Podrazumijeva pretvaranje stambenog u poslovni prostor , odnosno poslovnog u stambeni prostor, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru ,ako takva promjena bitno mijenja uvjete korištenja te građevine, okolnih građevina i prostora,odvijanje prometa i uvjete očuvanja okoliša.

Konzervacija građevine:

Podrazumijeva radove kojima se oštećenja ili nedovršena građevina zaštićuje od daljeg propadanja, a do sticanja uvjeta za njenu sanaciju,rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj građevini.

Sanacija:

Podrazumijeva radove na oštećenim građevinama kojima se građevina dovodi u stanje prije oštećenja (elementarne nepogode,ratna dejstva, tehničke katastrofe).Sanacijom oštećenih građevina graditeljskog naslijeđa podrazumijeva se provođenje privremenih ili trajnih mjera ,zaštite od daljeg propadanja građevine uslijed nastalih oštećenja. Za sanaciju oštećenih građevina graditeljskog naslijeđa donosi se urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje , uz prethodno pribavljenu saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa .

Uklanjanje građevine :

Podrazumijeva rušenje i demontažu građevine ili dijela građevine , koja zbog fizičke dotrajalosti ili većih oštećenja elmentarnim nepogodama ,prirodnim i tehničkim katastrofama i ratnim djelovanjima ne mogu dalje služiti svojoj namjeni i predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi, po okolne građevine i saobraćaj,itd.

Privremena (pomoćna građevina):

To je građevina izgrađena ili postavljena privremeno na određenoj lokaciji za potrebe gradilišta.Izgradnja ili postavljanje privremene (pomoćne ) građevine odobrava se donošenjem rješenja-dozvole za izgradnju ili postavljanje privremene (pomoćne )građevine.Ukoliko investitor ne izvrši ovu obavezu ,Općinski Načelnik donijet će rješenje o uklanjanju privremene (pomoćne) građevine na teret investitora.

Odobrenje za građenje nije potrebno :

Za radove tekućeg održavanja nije potrebna dozvola a oni podrazumijevaju radove koji ne utiču na konstrukciju građevine, okoliša , na njenu promjenu dimenzija ili vanjski izgled (manji popravci,malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovođenje u prvobitno stanje,zamjena i bojenje građevinske stolarije, ustakljavanje postojećih otvora,izrada pokrova i manjih dijelova krovne konstrukcije,zidanje pregradnih zidova ,zamjena i opravka oštećenih instalacija,zidanje porušenih dimnjaka i slično) . Radovi tekućeg održavanja na građevinama koje predstavljaju zaštićena dobra graditeljskog naslijeđa i građevinama sagrađenim prije 1918. godine , mogu se izvoditi na osnovu Idejnog projekta na koji je pribavljena saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i uvjeta za izvođenje radova. Za ove radove se donosi urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje.

Građevine za koje se ne može izdati urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje

Urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje ne mogu se izdati za građevine koje su izgrađene suprotno važećem Planu, koje su izgrađene u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima koja predstavljaju rezervisane površine ili površine na kojima je utvrđena namjena od javnog interesa za prostorni razvoj Kantona, Grada,Općine, u zonama zaštićenog tla, na ugroženom području, na historijskom području, području graditeljskog naslijeđa i drugim područjima utvrđenim posebnim uputstvom.

Dobijanje odobrenja za građenje

Period važenja odobrenja za građenje

Odobrenje za građenje donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva , a najkasnije u roku od 60 dana. Pristupiti građenju se može tek sa pravosnažnim odobrenjem za gradenje.Osam (8) dana prije pocetka radova investitor je dužan najaviti izvodenje radova Službi za inspekcijske poslove.
Odobrenje za gradenje prestaje da važi ako gradenje ili radovi nisu zapoceti u roku od godinu dana od pravosnažnosti odobrenja za gradenje.Rok se izuzetno može produžiti još jednu godinu.

Građenje građevina i građevinskih dijelova


Izvođač je dužan da gradi u skladu sa odobrenjem za građenje i da radove izvodi prema Projektu za izvođenje ( Izvedbeni projekat) na osnovu kojeg je doneseno odobrenje za građenje, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju, tehničkim mjerama i propisima,normativima i standardima koji važe za građenje odnosno vrste građevina , da primjenjuje materijale, opremu i elemente koji posjeduju atest (potvrdu kvaliteta) izdat od stručne organizacije registrovane za ispitivanje tog materijala. Izvođač je dužan da blagovremeno poduzme sve mjere radi sigurnosti građevine i radova,opreme i materijala,da obezbijedi sigurnost radnika,učesnika u saobraćaju ,sigurnost susjednih građevina,te da uredi gradilište i organizuje rad tako da ne ometa niti zagađuje okolinu.

Prijava građevinskoj inspekciji o početku radova
Izvođač je dužan da prema pravosnažnom odobrenju za građenje prijavi početak građevinskih radova osam (8) dana prije početka radova Službi za inspekcijske poslove.

Iskolčenje

Prije početka građenja mora se izvršiti iskolčenje , odnosno geodetski prijenos građevine iz Plana na teren.Iskolčenje se vrši u skladu sa uvjetima datim u Elaboratu o iskolčenju i projektu za izvođenje gradnje.Iskolčenje građevine utvrđuje se na terenu vidnim oznakama uglova građevine.
Od upotrebne dozvole do knjiženja građevine u zemljišne knjige

Tehnički pregled:

Tehnički pregled utvrđuje da li je građevina izgrađena u skladu sa odobrenjem za građenje.Troškove tehničkog pregleda snosi investitor .Izvođač je dužan obezbijediti na uvid dokumentaciju propisanu Zakonom. Komisiju za tehnički prijem formira Općinski organ koji je donio odobrenje za građenje.

Upotrebna dozvola:

Zahtjev za donošenje upotrebne dozvole investitor podnosi Općinskom organu koji je donio odobrenje za građenje.Zahtjev mora sadržavati broj,datum i ime prema kome je izdato odobrenje za građenje. Upotrebna dozvola donosi se nakon izvršenog tehničkog pregleda građevine.Tek nakon donesene upotrebne dozvole koju donosi Općinski Načelnik, izgrađena građevina se smije početi koristiti, odnosno staviti u pogon.

Uplanjenje građevine

-prijavni list: Nakon dobijanja upotrebne dozvole,podnosi se zahtjev za uplanjenje objekta i izradu prijavnog lista Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar .Uz zahtjev treba dostaviti odobrenje za građenje i upotrebu dozvolu , lokaciju objekta i zemljišno knjižne izvatke.

Uknjiženje građevine u zemljišne knjige:

Da bi investitor uknjižio građevinu u zemljišne knjige (grunt) mora nadležnom Sudu dostaviti prijavni list i pravosnažno rješenje o upotrebnoj dozvoli.

Od upotrebne dozvole do knjiženja građevine u zemljišne knjige

Tehnički pregled:

Tehnički pregled utvrđuje da li je građevina izgrađena u skladu sa odobrenjem za građenje.Troškove tehničkog pregleda snosi investitor .Izvođač je dužan obezbijediti na uvid dokumentaciju propisanu Zakonom. Komisiju za tehnički prijem formira Općinski organ koji je donio odobrenje za građenje.

Upotrebna dozvola:

Zahtjev za donošenje upotrebne dozvole investitor podnosi Općinskom organu koji je donio odobrenje za građenje.Zahtjev mora sadržavati broj,datum i ime prema kome je izdato odobrenje za građenje. Upotrebna dozvola donosi se nakon izvršenog tehničkog pregleda građevine.Tek nakon donesene upotrebne dozvole koju donosi Općinski Načelnik, izgrađena građevina se smije početi koristiti, odnosno staviti u pogon.

Uplanjenje građevine

-prijavni list:Nakon dobijanja upotrebne dozvole,podnosi se zahtjev za uplanjenje objekta i izradu prijavnog lista Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar .Uz zahtjev treba dostaviti odobrenje za građenje i upotrebu dozvolu , lokaciju objekta i zemljišno knjižne izvatke.

knjiženje građevine u zemljišne knjige:

Da bi investitor uknjižio građevinu u zemljišne knjige (grunt) mora nadležnom Sudu dostaviti prijavni list i pravosnažno rješenje o upotrebnoj dozvoli.

Odsjek za stambene poslove

Odsjek za stambene poslove rješava slijedeće zahtjeve i to :
 • za donošenje rješenja kojim se utvrđuje pravo daljeg trajnog ili nesmetanog korištenja stana nakon smrti člana porodičnog domaćinstva koji je bio nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu (ranije:prenos stanarskog prava)
 • za proširenje na sustanarski dio stana nakon smrti ili odseljenja preostalog sustanara te ostale molbe za proširenje stambenog prostora
 • za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 • za davanje saglasnosti za sanaciju i adaptaciju te za prilagodbu stana osobama sa invaliditetom
 • za sekundarni smještaj lica koja su deložirana putem Uprave za stambena pitanja Kanton Sarajevo ili nadležnog suda
 • za donošenje rješenja kojim se utvrđuje da se stan smatra stanom nepoznatog prodavatelja
 • za donošenje rješenja na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama
 • za davanje stanova u zakup temeljem Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad ima pravo raspolaganja
 • za dodjelu zamjenskih stanova licima koja su na dan 30.04.1991.godine bili nosioci stanarskog prava na stanovima koji su porušeni ili devastirani tokom rata
 • za hitne intervencije na poslovno-stambenim objektima, temeljem Odluke o načinu izvršenja hitnih intervencija na zgradama a u vezi sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama
 • rješava zahtjeve temeljem Zakona o vraćanju,dodjeli i prodaji stanova
 • rješava zahtjeve za prepis rješenja , ispravku grešaka (omaški) u rješenjima , izdavanje uvjerenja , itd

Pravo na davanje stanova u zakup

Stanovi se mogu davati u zakup slijedećim kategorijama lica:
 • članovima uže porodice šehida , poginulog borca koji su bili pripadnici Armije RBiH i MUP-a RBiH
 • ratnim vojnim invalidima pripadnicima Armije RBiH i MUP-a RBiH čiji invaliditet iznosi 50% i više i civilnim žrtvama rata sa stepenom invalidnosti većim od 50%
 • demobilisanim pripadnicima Vojske Federacije BiH koji su nagrađeni najvišim vojnim priznanjima i drugim licima koja su za svoj doprinos odbrani BiH nagrađeni posebnim priznanjima
 • službenicima i namještenicima uposlenim u Općini
 • licima koja bira i imenuje Općinsko vijeće - licima kojima u skladu sa Zakonom o propisima o socijalnoj zaštiti ostvaruju pravo na stalnu socijalnu pomoć putem Centra za socijalni rad Općine Stari Grad a prema inicijativi Centra za socijalni rad
 • licima zaposlenim u oblasti osnovnog obrazovanja , nauke,kulture, sporta,zdravstva,preduzećima gdje se Općina pojavljuje kao osnivač a koja ne rade na profitabilnim osnovama, licima koja su dala značajan doprinos privrednom i društvenom razvoju Općine , te vijećnicima Općinskog vijeća , a po prijedlogu organizacije odnosno asocijacije u kojima su zaposleni ili su njihovi članovi navedeni istaknuti kadrovi.

Sekundarni smještaj

Odlukom Načelnika Općine broj 01-1216 od 16.11 2001. godine predviđena je mogućnost sekundarnog smještaja kategorija lica koja u skladu sa dosljednom primjenom imovinskih zakona moraju napustiti tuđu imovinu , a nemaju mogućnost iznalaženja drugog smještaja .Smještaj se dodjeljuje putem Komisije za utvrđivanje liste prioriteta za sekundarni smještaj i to davanjem u zakup objekata u vlasništvu a za koje Općina snosi troškove zakupnine. Troškovi zakupnine snose se na period od 6 (šest ) mjeseci. Sekundarni smještaj na određeni period se utvrđuje prvenstveno licima koja su na dan 30.04.1991.godine stanovala na području Općine Stari Grad, koji su bili nosioci stanarskog prava na porušenom ili uništenom stanu, za koji su putem nadležnog organa ostvarili pravo na povrat u posjed, a potpadaju pod izvršnu odluku nadležnog organa kojom im je naloženo iseljenje iz sadašnjeg smještaja .

Potrebna dokumentacija:
 • zahtjev (navesti tačnu adresu , ime vlasnika objekta i u kojem svojstvu ste tu stanovali do rata, odnosno na dan 30.04.1991.godine)
 • kopija lične karte
 • kopija rješenja o naloženom iseljenju
 • prijava prebivališta-boravišta (uvjerenje o kretanju)
 • kućna lista
 • potvrda o visini ličnog dohotka za podnosioca zahtjeva i sve zaposlene sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Zavoda za zapošljavanje)
 • eventualno rješenje o invalidnosti
 • kopija akta na osnovu kojeg ste koristili stan iz kojeg Vam je naloženo iseljenje
 • eventualno mišljenje Centra za socijalni rad

Zahtjev nasloviti na Komisiju za sekundarni smještaj. Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije Komisija utvrđuje da li podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete za sekundarni smještaj na način kako je to i naznačeno ,o čemu se podnosilac zahtjeva uredno obavještava.

Pravo daljeg trajnog i nesmetanog korištenja stana nakon smrti člana porodičnog domaćinstva koji je bio nosilac stanarskog prava

Uz zahtjev za ostvarivanje ovog prava dostavlja se slijedeća dokumentacija:
 • ugovor o korištenju stana
 • potvrda Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo o vlasništvu stana
 • potvrda Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo o članovima domaćinstva prilikom bodovanja stana
 • dokaz o srodstvu sa nosiocem stanarskog prava ili ugovor o doživotnom izdržavanju
 • izvod iz Matične knjige umrlih za nosioca stanarskog prava i supružnika
 • uvjerenje MUP-a o kretanju prebivališta za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva
 • potvrda o prijavi u MZ
 • potvrda Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva o tome da li su nosioci stanarskog prava na nekom drugom stanu
 • uvjerenje z.k.ureda Općinskog suda I Sarajevo za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstva da li imaju evidentiranih nekretnina na svom imenu u k.o. Sarajevo i uvjerenje z.k. ureda – Odsjek KPU Općinskog suda I Sarajevo za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstva da li su evidentirani kao vlasnici nekretnina u Kantonu Sarajevo
 • uvjerenje Katastra nadležne Općine za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva o tome da li su evidentirani kao posjednici nekretnina –stana ili kuće
 • uvjerenje da li je stan proglašavan napuštenim
 • rješenje o povratu i zapisnik o ulasku u posjed stana za lica koja su ostvarila povrat stana

Zakup stanova

Izmjenom propisa iz stambene oblasti prestala je mogućnost sticanja stanarskih prava nakon 06.12.2000.godine.Narasli stambeni problemi,potreba za njihovim adekvatnim rješavanjem uz obavezu pravnog regulisanja odnosa na relaciji Općina Stari Grad Sarajevo-korisnik stana, iskristalisali su potrebu za donošenje akta koji će naprijed navedeno regulisati, a to je učinjeno donošenjem Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja (Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/01).Donesena Odluka tretira kategorije lica koja u okviru dosljedne primjene zakonskih propisa u oblasti povrata imovine dolaze pod udar izvršnih akata nadležnih organa , a koja nisu u mogućnosti na bilo koji drugi način riješiti svoj stambeni problem .S druge strane , na ovaj način se doprinosi bržoj provedbi i realizaciji imovinskih Zakona , a prije svega Anexa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma , a kroz sistemska rješenja koja Općina realno može ponuditi. Odluka o davanju stanova u zakup primjenjivaće se do donošenja , odnosno stupanja na snagu Zakona o zakupu stanova u Kantonu Sarajevo. Davanje stanova u zakup vrši Načelnik Općine na prijedlog Komisije Općinskog vijeća za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo.

Kupoprodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Dokumentacija, isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za kupovinu stana:
 • zahtjev za kupovinu stana na kojem postoji stanarsko pravo (dva primjerka)

 • rješenje o dodjeli stana na korištenje, odnosno ugovor o zamjeni stana i saglasnost za zamjenu

 • ugovor o korištenju stana ili pravosnažna sudska presuda o sticanju stanarskog prava

 • fotokopija lične karte

 • pravosnažno rješenje o povratu u posjed stana , zapisnik o uvođenju u posjed stana, odnosno uvjerenje Uprave o uvođenju u posjed stana (ukoliko se radi o stanu na koji je ostvaren povrat)

 • pravosnažna presuda o razvodu braka, ovjerena izjava razvedenog bračnog druga o davanju saglasnosti bivšem supružniku za otkup stana, ako nakon razvoda braka u vanparničnom postupku nije određen nosilac stanarskog prava ili pravosnažno rješenje Općinskog suda o određivanju nosioca stanarskog prava na predmetnom stanu doneseno u vanparničnom postupku, koji se pokreće u slučajevima kada je stan dodijeljen prije razvoda braka

 • izvod iz Matične knjige rođenih,Matične knjige vjenčanih ili Matične knjige umrlih kojim se dokazuje srodstvo ili bračni status

 • uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (uvjerenje se izdaje u matičnom uredu Općine rođenja) za lica koja su slobodnog bračnog stanja

 • uvjerenje o državljanstvu samo za kupce koji nisu rođeni u BiH

 • saglasnost bračnog druga (ukoliko stan otkupljuje nosilac stanarskog prava sam ) ili saglasnost nosioca stanarskog prava članu porodičnog domaćinstva za otkup stana

 • potvrda kojom se dokazuje ukupan radni staž

 • za penzionisane osobe uvjerenje PIO/MIO o radnom stažu

 • izjava kupca i bračnog druga da do sada nisu kupili stan na kojem postoji stanarsko pravo - uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu

 • kućna lista

 • uvjerenje Ministarstva odbrane kojom se dokazuje vrijeme provedeno u oružanim snagama

 • uvjerenje Ministarstva odbrane i potvrda iz preduzeća kojom se dokazuje vrijeme provedeno na radnoj obavezi i u civilnoj zaštiti

Rokovi za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana

Pravo na kupovinu stana koji je proglašen napuštenim, kao i stana koji je napušten u periodu od 30.04.1991.godine do 04.04.1998.godine a koji zvanično nije proglašen napuštenim, nosilac stanarskog prava stiče odmah nakon vraćanja stana u posjed , a najdalje u roku od jedne godine nakon ulaska u posjed stana ili u roku od jedne godine nakon objavljivanja ove odredbe u Službenim novinama Federacije BiH , zavisno koji datum je kasniji.Zahtjev za kupovinu stana koji je uslijed ratnih dejstava onesposobljen za stanovanje podnosi se u roku od tri (3) mjeseca od dana ulaska u posjed.Zahtjev za kupovinu stana za koji se vrši ovjera Ugovora o korištenju stana podnosi se u roku od tri (3) mjeseca od dana ovjere Ugovora o korištenju stana.Prodaju stanova koji su u vlasništvu pravnih lica sa sjedištem u državama bivše SFRJ , a nalaze se na teritoriji Federacije BiH vrši Vlada Federacije BiH u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Službene novine Federacije BiH broj 7/00).
Prilikom predaje tražene dokumentacije potrebno je da su svi podaci ispravni i tačni , a posebno matični podaci u ličnoj karti koji moraju biti usklađeni sa podacima iz izvoda iz Matične knjige rođenih.
Prije pristupanja postupku otkupu stana, po službenoj dužnosti se utvrđuje izvorno vlasništvo stana koji je predmet otkupa, njegov zemljišno-knjižni status,pribavlja se nalaz geometra odnosno potražuje od Službe za imovinsko- pravne,geodetske poslove i katastar donošenje rješenja o pravu raspolaganja sa istim, kako bi se utvrdilo da li predmetni stan može biti predmet otkupa illi ne.

Način i sredstva plaćanja

Plaćanje otkupne cijene stana vrši se novcem ili certifikatom po osnovu potraživanja građana.Plaćanje certifikatima se vrši na račun broj 1193724 , a plaćanje gotovinom na račun kod Volks bank Sarajevo broj 140-101-0000612297.

Napomena:

Odredbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ne odnose se na otkup stanova u privatnom vlasništvu koji nisu nacionalizovani , a na kojima je stečeno stanarsko pravo.

Dokumentacija koja se odnosi na primjenu člana 19.Zakona:
 • nevraćena sredstva koja je nosilac stanarskog prava uložio kao vlastiti udjel radi sticanja stanarskog prava

 • sredstva koja nosiocu stanarskog prava nisu isplaćena na ime naknade za izvlaštene nekretnine

 • sredstva kojima je nosilac stanarskog prava otklonio ratnu štetu

 • rješenje nadležnog organa kojim se dokazuje stepen invalidnosti za ratne vojne i civilne invalide rata i invalide rada i druge invalidne osobe

 • sporazum sustanara ukoliko se radi o sustanarskom stanu

 • dokumentacija kojom se dokazuje da su nosilac stanarskog prava i svi članovi njegovog porodičnog domaćinstva napustili imovinu koju su koristili do momenta ulaska u posjed svog stana , pribavljena saglasno zahtjevima predviđenim Uputstvom o dokazima koje je potrebno priložiti uz zahtjev ( Službene novine Federacije BiH , broj 56/01) a koja se odnosi na primjenu Odluke visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Službene novine Federacije BiH broj 32/01).

Napomena:

Ukoliko se radi o stanu čiji je prodavatelj nepoznat, podnosilac zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti pravosnažno rješenje doneseno od strane nadležnog organa Općine na čijoj teritoriji se stan nalazi – da se radi o stanu nepoznatog prodavatelja i potvrdu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo o koeficijentu položajne pogodnosti stana.
Ukoliko se radi o stanu čiji je vlasnik preduzeće koje je privatizirano odnosno kojem je odobren program privatizacije , podnosilac zahtjeva je dužan uz spis priložiti potvrdu o koeficijentu položajne pogodnosti stana , odnosno ako od strane Kantonalne agencije za privatizaciju nije dostavljen dokaz o privatizaciji tog preduzeća. Sve fotokopije podnesaka moraju biti ovjerene - uvjerenje o državljanstvu,izvod iz Matične knjige rođenih ,izvod iz Matične knjige vjenčanih ne smiju biti stariji od šest (6) mjeseci. Obrasce i formulare iz stambene oblasti podnosioci zahtjeva mogu preuzeti u šalter sali Općine Stari Grad ili u Odsjeku za stambene poslove Općine.
 

Posljednje vijesti

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630