Za finansiranje rada boračkih udruženja 100.000 KM


29. 3. 2016

Za finansiranje rada boračkih udruženja sa područja Starog Grada u 2016. godini iz budžeta Općine Stari Grad bit će izdvojeno 100.000 KM.
Odlučeno je to na današnjoj održanoj 38. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, a nakon što je Komisija za pitanja boraca i žrtava rata, u saradnji sa Jedinstvenom koordinacijom temeljnih boračkih organizacija Općine Stari Grad, razmotrila sve prispjele prijave i utvrdila da je za dodjelu sredstava apliciralo 12 boračkih udruženja, a da uslove iz Javnog poziva ispunjava 11 udruženja.
Većinom glasova usvojen je Izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad za prošlu godinu, a jednoglasno Prijedlog odluke o usvajanju završnog računa budžeta Općine Stari Grad za 2015. godinu. Vijećnici su danas jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2016. godinu, Prijedlog odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na ponuđeni tekst Zakona o komunalnoj čistoći i Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima.

Na sjednici je nakon rasprave sa 25 za i 2 suzdržana glasa usvojen i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo uz amandman Načelnika Općine da se iz teksta briše Član 2.
Sa 13 za, 1 protiv i 10 suzdržanih, Prijedlog odluke o postupanju sa prinudno uklonjenim i zaplijenjenim pokretnim stvarima i drugim predmetima sa javnih površina, nije dobio potrebnu većinu.
Vijećnici su usvojili i Izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za 2015. godinu. U prošloj godini fakturisano je 6.764.534,56 KM, a naplaćeno 6.439.264,53 KM. Tako da je stepen naplate zakupnina za 2015. godinu iznosio 95,19 odsto.
Usvojeni su i prijedlozi zaključaka o prihvatanju sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Općine Stari Grad i Općine Kashan (Islamska Republika Iran), o aktivnostima na otvaranju “Muzeja ratnog djetinjstva”, o postavljanju spomen - ploče “Indexima”, o davanju podrške za kandidaturu Projekta Ars Aevi “Umjetnost epohe” za Nobelovu nagradu za mir u 2018. godini, te o zaštiti prava na lokalnu samoupravu Općine Stari Grad Sarajevo.
Primljena je k zanju i Informacija o izboru kandidata - korisnika Općinske stipendije u skladu sa pravilnikom o stipendiranju djece šehida, poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630