Danas 24. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


29. 12. 2014

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 24. po redu, održat će se danas (29. decembra) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine. Za dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predložene su 22 tačke.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu sa 23. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 03. decembra, 2014. godine
2. Usvajanje zapisnika sa Tematske sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 17. novembra, 2014. godine
3. Izbor i imenovanje:
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i žalbe
4. Prijedlozi iz oblasti finansija:
a) Prijedlog odluke o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu
b) Prijedlog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
c) Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
5. Program rada Načelnika Općine za 2015. godinu
6. Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2015. godinu
7. Prijedlozi odluka iz oblasti privremenog zauzimanja javnih površina:
a) Prijedlog zaključka o poništenju odluke o izmjenama i dopunama odluke o privremenom
zauzimanju javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o privremenom zauzimanju javnih površina
na području Općine Stari Grad Sarajevo
8. Prijedlog odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Stari Grad ima pravo raspolaganja
9. Prijedlog odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje rada boračkih udruženja
10. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja turizma u Općini Stari
Grad Sarajevo za period 2015/2019. godina
11. Nacrt odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad Sarajevo
12. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta
13. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Bakarevića broj 1
b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Bakarevića broj 6
c) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Bakarevića broj 11
d) Prijedlog saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu, prenos prava zakupa
poslovnog prostora u ulici Gazihusrevbegova br. 27
e) Prijedlog saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu, prenos prava zakupa
poslovnog prostora u ulici Bravadžiluk broj 12
f) Prijedlog saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u
ulici Bravadžiluk broj 23
14. Prijedlog zaključka u vezi sa objektom u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 16 (“Feroelektro”) 15. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka Općinskog vijeća broj: 02-49-314/14
od 24. juna, 2014. godine
15. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka Općinskog vijeća broj: 02-49-314/14
od 24. juna, 2014. godine

16. Prijedlog lokalnog akcionog plana za implementaciju UN rezolucije 1325 u Općini Stari
Grad Sarajevo za 2014/2015. godinu
17. Informacija o stanju prostorno-planske dokumentacije za područje Općine Stari Grad Sarajevo
18. Informacija o provođenju odluke iz oblasti urbanizma
19. Informacija o aktuelnim pitanjima iz oblasti socijalne zaštite
20. Informacija o stanju komunalne čistoće na području Općine Stari Grad Sarajevo
21. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu
1. Jasmin Sefić
2. Grey Worldwide d.o.o.
3. Salkuna Aganović
4. Nafija Delalić
II - Ponuda
1. Mevla Demirović i Muhidin Ljubović
III - Preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta
1. Općinsko pravobranilaštvo
22. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630