Usvojen Nacrt budžeta za 2015. godinu


31. 10. 2014

Nacrt budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu, u iznosu od 15.980.000,00 KM, usvojen je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, uz zaključak da se uputi u javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Također, u javnu raspravu, koja će trajati 15 dana, bit će upućen i Nacrt Odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Stari Grad za finansiranje rada boračkih udruženja.
Vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad na oktobarskoj sjednici primili su k znanju informaciju o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad za period 01.01-20.09.2014. godine, dok je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama – Rebalansu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu vraćen predlagaču na dopunu. Ovo je ujedno i tačka o kojoj su vijećnici najviše raspravljali, te su na kraju doneseni zaključci da je rok za dostavu dopunjenog Prijedloga Odluke na ponovno razmatranje do naredne sjednice Općinskog vijeća, a za dopunjeni Prijedlog Odluke se moraju uzeti u obzir sve sugestije i primjedbe koje su vijećnici iznijeli na jučerašnjoj sjednici. Također, zaključeno je da predlagač treba obaviti široke konsultacije sa Kolegijem Općinskog vijeća oko ove tačke.

Na sjednici su također doneseni zaključci o održavanju tematskih sjednica od kojih će jedna biti o položaju mladih u Općini Stari Grad na kojoj treba biti predstavljen izvještaj o radu Kancelarije za mlade, kao i izvještaj o provođenju Strategije za mlade (2012-2017.) do kraja 2014. godine. Održavanje druge tematske sjednice najavljeno je povodom stanja sigurnosti građana u odnosu na povećan broj napuštenih životinja na ulicama, a Vijeće je odlučilo da razmatra stanje sigurnosti u Starom Gradu i sa svih drugih aspekata.
Općinsko vijeće Stari Grad jučer je upoznato i sa informacijom o stanju na području općine Stari Grad Sarajevo sa aspekta Službe za civilnu zaštitu, a zatražen je i izvještaj o stanju civilne zaštite na području Starog Grada, njenoj sposobnosti za izvršenje zadataka, te izvještaj o stanju skloništa u Starom Gradu.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630