Sutra 22. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


29. 10. 2014

Oktobarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana sutra (30. oktobra, 2014. godine) u Velikoj sali s početkom u 14,00 sati. Za dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 13 tačaka.


D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 21. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 2. oktobra 2014. godine
2. Prijedlozi iz oblasti finansija:
a. Informacija o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. - 30.09.2014. godine
b. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama – Rebalansu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu
c. Nacrt Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
d. Nac
rt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu

3. Nacrt odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbjeđenih u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje rada boračkih udruženja
4. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo – hitni postupak
6. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića 4/III
b. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici S.H. Muvekita broj 10
c. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trgovke br. 11.
d. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Ćurčiluk mali br. 22.
e. Prijedlog Odluke o usklađivanju cijene zakupa za poslovni prostor u ulici Ćurčiluk veliki br. 29.
f. Prijedlog Odluke o usklađivanju cijene zakupa za poslovni prostor u ulici Ćurčiluk veliki br.10.
g. Prijedlog Odluke o usklađivanju cijene zakupa za poslovni prostor u ulici Ðulagina br. 10.
h. Prijedlog Saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu-prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begova br. 51.
i. Prijedlog Saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu-prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića br. 2/pr
j. Prijedlog Saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu-prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Safvet bega Bašagića br. 30.

7. Prijedlog Zaključka o dostavljanju izvještaja o provođenju politike i aktivnosti Općinskog Načelnika za 2012, 2013. i 2014. godinu
8. Prijedlog Zaključka o održavanju tematske sjednice o položaju mladih u Općini Stari Grad Sarajevo
9. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2013/2014. godini
10. Informacija o stanju na području Općine Stari Grad Sarajevo s aspekta Službe CZ
11. Stanje sigurnosti građana u odnosu na povećan broj napuštenih životinja na ulicama
12. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa:

I – Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu

1. KILIĆ EDGAR
2. LIKIĆ KEMAL
3. LIKIĆ EMINA
4. MUZUR MIRSADA I ÐIPA DINO
5. FERHATOVIĆ NIJAZ
6. MAHOVIĆ MUHAMED
7. BEGOVIĆ ŠABAN
II – Ostalo
1. KRKALIĆ EMIR I SARAY AIDA (Zaključak o ispravci Rješenja)
2. OMERBEGOVIĆ SAFET (odbija se prijedlog za obnovu postupka)
3. FOND MEMORIJALA – Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca.
13. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Stari Grad
S a r a j e v o

Vedran Dodik dipl. pravnik

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630