Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


01. 4. 2014

Nacrt poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, vijećnici su na jučerašnjoj sjednici potvrdili i uputili ga u javnu rapravu koja će trajati 30 dana. Većinom glasova usvojen je rebalans budžeta Općine Stari Grad nakon što je načelnik prihvatio amandman Naše stranke kojima se ostvaruju uštede od oko 100.000 KM. “Naša stranka je pokrenula i inicijativu da se upravo iz tih sredstava formira vlastito privredno društvo za turizam i lokalno poslovanje, što je načelnik i prihvatio”, sopćeno je iz Vijeća.
Usvojen je i Izvještaj o realizaciji budžeta Općine za period 01. januar, 2013. - 31. decembar, 2013. godine i Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja, završnog računa Općine za 2013. godinu.

Već drugu sjednicu, vijećnisi SDA i SDP-a Općinskog vijeća Stari Grad ne žele podržati Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti za kreditno zaduženje kako bi započela procedura realizacije kapitalnog projekta izgradnje podzemne garaže u Šahinagića ulici. Time bi se riješio gorući problem nedostatka parkinga.
Kako je pojasnio načelnik Hadžibajrić namjera predlagača bila je da se ubrza procedura, raspiše javni konkurs za prijavu zainteresovanih komercijalnih banaka i da se onda vidi koja je najpovoljnija solucija za Općinu.
Općinsko vijeće je dalo predhodnu saglasnost za pokretanje procedure kreditnog zaduženja Općine kod Saudijskog fonda za realizaciju četiri kapitalna projekta, a među njima i ovog, međutim procedura za dobivanje ovog kredita može potrajati i više od godinu, a nije sigurno ni da će ovo kreditno zaduženje Općina i dobiti.
“Predložio sam da ubrzamo proceduru, ali SDA i SDP ponovo nisu imali sluha, pa Prijedlog odluke nije dobio dvotrećinsku većinu koja je neophodna”, istakao je Hadžibajrić.

Na jučerašnjoj sjednici potvrđen je i Nacrt odluke o izmjeni Odluke o naknadama i drugim pravima općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, te upućen u javnu raspravu 15 dana. Usvojen je i Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i naknada nosilaca funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo.
Na prijedlog klubova vijećnika SDA i SDP, utvrđen je i Nacrt odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, a javna rasprava će trajati 10 dana.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učešću u finansiranju rada klubova vijećnika
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, dobio je potrebnu većinu, tako da je usvojen. Za ovaj Prijedlog glasalo je 16 za, 11 protiv i 1 jedan suzdržan.
Jednoglasno su usvojeni prijedlozi odluka povodom obilježavanja Dana Općine, koji su uključivali Prijedlog odluke o formiranju Organizacionog odbora, Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za priznanja Općine, te Zaključak o izdvajanju sredstava namijenjenih za obilježavanje Dana Općine.

Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta “Katedrala - spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II”. Za ove prijedloge svi su bili za, sem vijećnika SDA od kojih je pet bilo suzdržano, a jedan protiv, iako su 2007. godine podržali inicijativu izgradnje spomen obilježja Papi Ivanu Pavlu II. “Općinsko vijeće je na osnovu zahtjeva HKD “Napredak” usvojilo zaključak da se iz budžeta izdvoje sredstva od 5.000 KM za izgradnju spomen obilježja Papi Ivanu Pavlu II”, istakli su u Vijeću.

Općinsko vijeće je jednoglasno dalo saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju prava i obaveza između Općine Stari Grad i Zlatka Krajnovića, radi rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici M.M. Bašeskije broj 16, a koji je parafiran od strane Zlatka Krajnovića. “U ime Zlatka Krajnovića na Vijeću se obratila advokat Petrojka Sunarić, čije su primjedbe na tekst ugovora prihvaćene od strane Radne grupe, a koje je i Vijeće potvrdilo”, pojasnili su u Vijeću.

Primljene su k zanju i informacije o protokolu o saradnji na realizaciji projekta popločavanja Baščaršijkog trga, te o prodaji poslovnih prostora zakupcima i prodaji stanova.

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku i izdvojili 10.000 KM za rad Koalicije “Prvi mart”. Razmatrana je i inicijativa Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” da se jedna ulica u Starom Gradu nazove po Pavi Jusufu Urbanu. Međutim, nakon rasprave zaključeno je da jedan od dva neimenovana mosta na Starom Gradu dobije njegovo ime.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630