U ponedjeljak 16. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


28. 3. 2014

Martovska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u ponedjeljak (31. marta, 2014. godine) u Velikoj sali s početkom u 14,00 sati. Za dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predložene su 22 tačake.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika:
a) Zapisnik o radu sa 15. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 27. februara,
2014. godine;
b) Zapisnik o radu sa vanredne sjednice, održane 14. fenruara, 2014.godine;
c) Službena zabilješka sa prekinute 14. sjednice održane 27. januara, 2014. godine;
2. Nacrt poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
3. Prijedlozi odluka iz oblasti finansija:
a) Izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01. januar, 2013. - 31. decembar, 2013. godine;
b) Prijedlog odluke o usvajanju finansiskih (računovodstvenih) izvještaja, završnog računa
Općine za 2013. godinu;
c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2014.
godinu;
4. Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju
kapitalnog projekta Općine Stari Grad Sarajevo;
5. Nacrt odluke o izmjeni Odluke o naknadama i drugim pravima općinskih vijećnika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
6. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata
za plaće i naknada nosilaca funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učešću u finansiranju rada klubova vijećnika
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i
poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopnama Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima
10. Prijedlozi odluka o otpisu nenaplativih potraživanja;
11. Prijedlozi odluka u povodu obilježavanja “Dana Općine”
a) Prijedlog odluke o formiranju Organizacionog odbora;
b) Prijedlog programa obilježavanja “Dana Općine”;
c) Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za
priznanja Općine Stari Grad Srajevo;
d) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava namjenjenim za obilježavanje Dana Općine.
12. Prijedlog odluke o raspodjeli budžetskih sredstava namijenjenih za redovnu djelatnost
boračkih udruženja;
13.Prijedlozi odluka iz oblasti urbanizma:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Katedrala - Spomen obilježje Papi
Ivanu Pavlu II”,
b) Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta “Katedrala - Spomen obilježje Papi
Ivanu Pavlu II”;
14. Izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za period 01. januara, 2013. - 31. decembar, 2013. godine;
15. Informacija o protokolu o saradnji na realizaciji projekta popločavanja Baščaršijkog trga sa
Prijedlogom zaključka;
16. Informacija o aktivnostima Radne grupe na rješavanju statusa zgrade “Feroelektro”, ulica M.
M. Bašeskije;
17. Informacija o prodaji poslovnih prostora zakupcima (Zaključak Općinskog vijeća,
broj: 02-49-125/14 od 07. marta, 2014. godine);
18. Informacija o prodaji stanova (Zaključak Općinskog vijeća broj: 02-49-125/14 od
07. marta, 2014. godine);
19. Informacija u vezi zakupnog odnosa “Tenis-pro - Barcelona” (ulica Bistrik broj 4);
20. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I - Utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu
1. Hamid Zildžo
2. Derviša Šegalo
3. Aner Bilić
4. Muhidin Hadžić
5. Tahir Osmanivić
II - Ponuda
1. Sulejman i Ibrahim Spaho
III -Ostalo
1. Mubera Ramić (Zaključak o ispravci greške)
2. Adnan Bratović (Zaključak)
IV - Odluka
1. Muhamed Mahović
21. Memorijalna zona Sarajevo - mišljenje;
22. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630