Kraj bespravnog korištenja javne površine za potrebe parkinga od strane Socius d.o.o - podružnica LibertAs


10. 1. 2024

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo je pokrenula postupak protiv pravnog lica Socius d.o.o Sarajevo zbog bespravnog korištenja javne površine u ulici Logavina kao parking prostora. Ovo korištenje se odvija bez valjanog pravnog osnova, što prouzrokuje štetu za budžet Općine Stari Grad Sarajevo.
 
Na zemljištu čiji je vlasnik Općina Stari Grad Sarajevo, putem rješenja bivšeg Općinskog načelnika odobreno je korištenje 8 parking mjesta za potrebe Socius d.o.o. - podružnica Restoran LibertAs. Posljednji ugovor koji je zaključen na osnovu ovog rješenja istekao je u decembru 2021. godine. Unatoč isteku ugovora, parking mjesta su i dalje bespravno korištena.
 
Općina Stari Grad Sarajevo će u narednom periodu pažljivo pratiti proceduru i primjenjivati odgovarajuće zakonske smjernice kako bi se riješila ova situacija i spriječile daljnje zloupotrebe javnih prostora od strane pojedinaca ili pravnih lica.

Podjećamo da su u toku aktivnosti na osnivanju javnog preduzeća koje će preuzimati korištenje javnih površina za potrebe parkinga.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630