Aleja Ambasadora

Na inicijativu Općine Stari Grad Sarajevo, 2002.godine pokrenut je projekat izgradnje aleje lipa pod nazivom "Aleja ambasadora" koja obuhvata prostor šetnicom duž rijeke Miljacke, odnosno prostor od Bentbaše do Darive. Šetnica je čitavom dužinom asfaltirana.

Aleja ambasadora je projekat u kojem ambasadori akreditirani u BiH, kao i visoki zvaničnici međunarodnih organizacija, dobiju priliku da zasade po jedno stablo lipe tokom svog mandata, na lokalitetu Bentbaša-Dariva. Ispred svake zasađene lipe postavlja se kamena ploča sa nazivom države ili međunarodne organizacije, te imenom i prezimenom ambasadora, odnosno zvaničnika koji je zasadio. Nakon sadnje, učesnicima projekta uručuju se certifikati koji će ih zauvijek podsjećati na taj čin, a u isto vrijeme su i pozivnica da nakon isteka mandata u našoj zemlji ponovo posjete Općinu Stari Grad i Grad Sarajevo.

Prvu lipu je zasadio je tadašnji Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič, a drugu Žak Pol Klajn (UNMBIH).

 

Rekli su o Aleji ambasadora:

- Ovaj prostor zaista simbolizuje otvorenost grada Sarajeva prema svijetu i njegovu želju za saradnjom sa svim državama. Moja posađena lipa ovdje ujedno znači i obećanje da se potrudim da Sarajevo ima što bolju saradnju sa mojom, ali i ostalim državama svijeta (Ambasadorica Narodne Republike Kine u BiH, nj.e. Chen Bo, 2016. godina)

- Prema mojim saznanjima Sarajevo je jedini grad koji ambasadorima daje mogućnost da imaju svoju aleju i na taj način ostave građanima ovog grada nešto što će i nakon njihovog odlaska biti vidljivo. Ja sam sretna što sam dobila čast da postanem dio ove tradicije Starog Grada. (Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u BiH, nj. e. Christiane Constanze Hohmann, 2016. godina)

- U Brazilu se kaže da je čovjek zaista živio ako je uradio tri stvari: napisao knjigu, imao dijete i posadio drvo. U mom slučaju još je nedostajalo da posadim drvo i hvala vam za ovu priliku. (Ambasador Federativne Republike Brazil u BiH, nj.e. Manoel Gomes-Pereira, 2016. godina)

- Želim da ovo drvo bude i simbol za dobrobit građana, a posebno mladih. Mi se molimo da mir i blagostanje bude korist svih građana ove zamlje i ovog grada. (Apostolski nuncij u BiH, ambasador vatikanske Svete Stolice, nadbiskup Luigi Pezzuto, 2015. godina)

- Ovo je zaista prelijepa tradicija jer sada svi mi koji smo posadili drvo, i nakon što napustimo Sarajevo, ponovo ćemo se vraćati da vidimo kako to drvo napreduje. Hvala vam puno i ja ću i dalje nastaviti da koristim ovu stazu i da uživam u njenoj ljepoti kao i mnogi drugi koji redovno ovdje šetaju. (Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BIH, nj.e. Maureen Cormack, 2015. godina).

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ambassadors' Alley

 

In 2002, Municipality of Stari Grad Sarajevo launched a project to establish a linden tree alley with a unique name “Ambassadors ‘Alley”, at the popular pedestrian stretch Bentbaša- Dariva along the river Miljacka.

Ambassadors’Alley is a project in which ambassadors, serving in B&H as high officials of their representative countries or major international organizations, get an opportunity to plant a linden tree during their mission at the pedestrian stretch Bentbaša-Dariva. In front of every planted linden tree, a stone plate is installed containing the ambassador’s name, country or international organization that represents. After planting, the special certificate is awarded to the ambassadors which will remind them forever on the moment, but at the same time the certificate represents an invitation for the ambassadors to visit again Stari Grad Sarajevo after their mission in B&H terminates.

First linden tree was planted by the former High Representative Wolfgang Petritsch, and the second one by Jacques Paul Klein, former Head of United Nations Mission to B&H.

 

What some ambassadors said about the Ambassadors’ Alley:

“This area here really symbolizes the openness of Sarajevo to the rest of the world and its desire for cooperation with other countries. My planted linden tree here is a promise I will do my best that Sarajevo has a better cooperation with mine, but also with other world countries”. (Ambassador of the People’s Republic of China, Chen Bo, 2016)

“According to my knowledge, Sarajevo is the only city that offers ambassadors the possibility to have its own alley and to leave to the citizens something which will be visible after they leave. I am really happy I got an honor to become a part of this tradition in Stari Grad”. (Ambassador of the Federal Republic of Germany, Christiane Constanze Hohmann, 2016)

„In Brazil we say that a person had a true and proper life only if it had done these three things: wrote a book, had a child and planted a tree. In my case I only missed to plant a tree, so thank you for this opportunity“. (Ambassador of the Federal Republic of Brazil, Manoel Gomes-Pereira, 2016)

„I wish this tree becomes a symbol of citizen's wellbeing, especially of young people. We pray that peace and wellbeing be with all citizens of this country and this city“. (Ambassador of the Vatican Holy See, Luigi Pezzuto, 2015)

„This is indeed an amazing tradition, because all those who planted a tree here will be returning to check how their tree is growing, even when they leave Sarajevo. Thank you very much, I will keep using this promenade and enjoy its beauty as many others who walk here often”. (Ambassador of the United States of America, Maureen Cormack, 2015)

 
Ambasadori učesnici akcije:
 

AMBASADOR DRŽAVA / INSTITUCIJA AMBASADOR DRŽAVA / INSTITUCIJA
1. WOLFGANG PETRITSCH   OHR 2. JACQUES PAUL KLEIN  UNMBIH
3. Dr. HANSJÖRG KRETSCHMER EU 4. ROBERT BEECROFT OSCE
5. GERHARD JANDL Republika Austrija 6. GEORGI YURUKOV Republika Bugarska
7. Dr. JIRÍ KUDÉLA Republika Češka 8. VASILE LECA Rumunija
9. Dr. SALAH EL ASHRY Arapska Republika Egipat 10. MELEK SINA BAYDUR Republika Turska
11. MIHAIL KOUKAKIS Grčka 12. URS BREITER Švicarska Konfederacija
13. Dr. JOSIP VRBOŠIĆ Republika Hrvatska 14. ROBERT BOSSCHER Kraljevina Holandija
15. SEYED MAHMOUD SADRI Islamska Republika Iran 16. SABA D’ELIA Republika Italija
17. MITSUNORI NAMBA Japan 18. STANIMIR VUKIĆEVIĆ Srbija i Crna Gora
19. SAM HANSON Kanada 20. LI SHUYUAN Narodna Republika Kina
21. IBRAHIM ALI TAGIURI Velika Socijalistička Narodna 
Libijska Arapska Džamahirija
22. ISTVÁN VARGA Republika Mađarska
23. MIHAILO TRPKOSKI Republika Makedonija 24. ZAKARIA SULONG Malezija
25. LJUBČO TROHAROV Republika Bugarska 26. HENRIK OFSTAD Kraljevina Norveška
27. HANS JOCHEN PETERS Savezana Republika Njemačka 28. TARIQ AZIZUDDIN Islamska Republika Pakistan
29. GAMAL EL-GERIDLI Palestina 30. LESZEK HENSEL Republika Poljska
31. LUIS MANUEL 
BARREIRA DE SOUSA
Portugal 32. PETRE CATRINCIUC Rumunija
33. ALEXANDER GRISHCHENKO Ruska Federacija 34. CLIFFORD BOND Sjedinjene Američke Države
35. FAHAD AL ZEID Kraljevina Saudijska Arabija 36. TADEJ LABERNIK Republika Slovenija
37. RAFAEL VALLE GARAGORRI Kraljevina Španija 38. HEIDI TAGLIAVINA Švicarska Konfederacija
39. JOHANNES DAHL-HANSEN Kraljevina Danska 40. RAMLAN BIN IBRAHIM Malezija
41. DOUGLAS DAVIDSON OSCE 42. SHIREEN A. MOIZ Islamska Republika Pakistan
43. MAJED MAAROUF Palestina 44. ANDERS MÖLLANDER Kraljevina Švedska
45. AHMET EROZAN Republika Turska 46. BERNARD BAJOLET Republika Francuska 
47. IAN CLIFF Kraljevina Velika Britanija 48. HENRY ZIPPER DE FABIANI Republika Francuska
49. ARNE BARUN VON KITTLITZ UND OTTENDORF Savezna Republika Njemačka 50. UDO JANZ UNHCR
51. SANTOS ABRIL Y CASTELLO Vatikan  52. YOSHIAKI KOTAKI Japan
53. SHELLEY WHITING Kanada 54. MOHAMED NOUR ELDIN NASRATI Arapska Republika Egipat
55. ALOIS BUCHTA Republika Češka 56. FERNANDO TAVARES DE CARVALHO Portugal
57. DOUGLAS McELHANEY   Sjedinjene Američke Države 58.PETER BAS BACKER OHR
59.LAWRENCE EDWARD BUTLER OHR 60.CHRISTIAN SCHWARZ SCHILLING OHR
61. MARTIN NEY OHR 62. ANDRZEJ TYSZKIEWICZ Republika Poljska
63.ZUHAIR SALEH MOHAMAD AL SHUN Država Palestina 64.KAREL E. VOSSKUEHLER Kraljevina Holandija
65.WERNER ALMHOFER Republika Austrija 66.AYAD S.S. SHAWISH Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija
67. DONALD HAYS OHR 68. MICHAEL HUNPHREYS EU
69. MICHAEL GEORG SCHMUNK Savezna Republika Njemačka 70. ALESSANDRO FALLAVOLLITA Republika Italija
71. NATAŠA VODUŠEK Republika Slovenija 72. MIROSLAV MOJŽITA Slovačka Republika
73. RAFFI GREGORIAN OHR 74. CHARLES LEWIS ENGLISH Sjedinjene Američke Države
75. IMRE WARGA Republika Mađarska 76. CAROLINE RAVAUD Vijeće Evrope
77. NIELS-JORGEN NEHRING Kraljevina Danska 78. EID MOHAMMED AL-THAKAFI Kraljevina Saudijske Arabije
79. JAUHAR SALEEM Islamska Republika Pakistan 80. RAMI REXHEPI Republika Makedonija
81. GRUJICA SPASOJEVIĆ Republika Srbija 82. KONSTANTIN ŠUVALOV Ruska Federacija
83. MUHAMMAD REZA MORSHER ZADEH Islamska Republika Iran 84. LARS ERIK WINGREN Kraljevina Švedska
85. JOSE MARIA COSTROVIEO Y BOLIVAR Kraljevina Španija 86. MARYSE BERNIAU Republika Francuska
87. BULLENT TULUN Republika Turska 88. CONSTANTINA MAVROSKELIDOU Republika Grčka
89. JAN BRAATHU Kraljevina Norveška 90. METTHEW JOHN RYCROFT Kraljevina Velike Britanije
91. ROLF LENZ Švicarska Konfederacija 92. MICHELE CHIARUZZ Republika San Marino
93. MOHAMMAD KHALAF Država Kuvajt  94. ALEJANDRO ALVARGONZÁLEZ Kraljevina Španija
95. Dr. MUBARAK AL-HAJRI Država Katar 96. AHMED ELSAYED KHATTAB Arapska Republika Egipat
97. Dr. SALEM A. A. FINNIR Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija 98. KHALED ALATRASH Palestina
99. TOMÁŠ SZUNYOG Republika Češka 100. ANDREJ GRASSELLI Republika Slovenija
101. FLAMUR GASHI   Republika Albanija 102. PROCOPIOS D. MANTZOURANIS Republika Grčka
103. JOACHIM SHMIDT Savezana Republika Njemačka 104. GHOLAMREZA YOUSEFI Islamska Republika Iran
105. FUTAO MOTAI Japan 106. MICHAEL TATHMAN Kraljevina Velike Britanije
107. DANIEL BANU Rumunija 108. NAVEED HUSSAIN UNHCR
109. ANDRÉ SCHALLER Švicarska Konfederacija 110. Dr. DONATUS KÖCK Republika Austrija
111. TONČI STANIČIĆ Republika Hrvatska  112. ROLAND GILLES Republika Francuska
113. YUSIF VAZIROV Republika Azerbejdžan 114. ULRIKE MARIA KNOTZ  Savezna Republika Njemačka
115. PATRICK S. MOON Sjedinjene Američke Države 116. BOSSE HEDBERG Kraljevina Švedska
117. MARIA AURORA MEJIA ERRASQUIN Kraljevina Španija 118. RAIMONDO DE CARDONA Republika Italija
119. JOSE AUGUSTO LINDGREN ALVES Federativna Republika Brazil 120. IZTOK GRMEK Republika Slovenija
121. KAROLOS GADIS Grčka 122. ANNE VIBEKE LILLOE Kraljevina Norveška
123. DRAGAN ÐURIĆ Crna Gora 124. NIGEL CASEY Kraljevina Velike Britanije
125. Pekka Metso Republika Finska 126. Stefan Fredrik Schiller Kraljevina Švedska
127. JURRIAAN KRAAK Kraljevina Holandija 128. PETER SORENSEN Šef Delegacije Evropske unije u BiH
129. SYED KHALID AMIR JAFFERY Islamska Republika Pakistan 130. AHMET YILDIZ Republika Turska
 131.VEFAHAN OCAK Republika Turska  132. CIHAD ERGINAY  Republika Turska
133. MUHAMMAD YOUSAF Islamska Republike Pakistan 134. STANIMIR VUKIĆEVIĆ Republika Srbija
135. CHRISTIAN HELLBACH Republika Njemačka 136. MARTIN PAMMER Republika Austrija
137. CLAIRE BODONYI Republika Francuska 138. FILIP TEODORESCU Rumunija
139. MARY ANN HENNESSEY Ured Vijeća Evrope u BiH 140. JAN PŠENICA Republika Slovačka
141. NADBISKUP LUIGI PEZZUTA Sveta Stolica-Vatikan  142. IVAN DEL VECHIO Republika Hrvatska
143. MAUREEN CORMAK Sjedinjene Američke Države 144. JONATHAN MOORE OSCE
145. DONG CHUNFENG Narodna Republika Kina 146. SEYED HOSSEIN RAJABI Islamska Republika Iran
147. REZAQ N. M. NAMOORA Palestina 148. JAKUB SKALNIK Republika Češka
149. EDWARD ALEXANDER FERGUSON Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske  150. NEGYESI JOZSEF Republika Mađarska
151. NASSER RIDEN THAMER ALMOTAIRI Država Kuvajt  152. HANI ABDULLAH M. MOMINAH Kraljevina Saudijska Arabija
153. Arebi S.A.Halloudi AREBI S. A. HALLOUDI Država Libija  154. KAZUYA OGAWA  Japan
155. YASSER SAYED MAHMOUD EL ATAWI Arapska Republika Egipat  156. ANDREW MICHAEL JOHN MAYNE Regionalni menadžer UNHCR-a za jugoistočnu Evropu
157. JUAN BOSCO GIMENEZ SORIANO Kraljevina Španija  158. MILAN LAKIĆ Crna Gora
159. ANGEL ALEXANDROV ANGELOV Republika Bugarska 160. VALENTIN INZKO Visoki predstavnik OHR-a
161. ANDRZEJ KRAWCZYK Republika Poljska 162. PETR IVANTSOV Ruska Federacija
163 HEINRICH MAURER Švicarska Konfederacija 164. MANOEL GOMES-PEREIRA Federativna Republika Brazil
165. ANUAR BIN KASMAN Malezija 166. CHRISTIANE CONSTANZE HOHMANN Savezna Republika Njemačka
167. GEORGIOS ILIOPOULOS Republika Grčka 168. LARS GUNNAR WIGEMARK EU
169. CHEN BO Narodna Republika Kina 170. RUGGERO CORRIAS Republika Italija
171. DRAHOSLAV ŠTEFANEK Vijeće Evrope 172. ANDERS HAGELBERG Kraljevina Švedska
173. SALIM NAWAZ Islamska Republika Pakistan 174. GURI RUSTEN

Kraljevina Norveška

175. DANA-MANUELA CONSTANTINESCU Rumunija

176. HALDUN KOÇ

Republika Turska

177. REINOUT CASPAR VOS Kraljevina Holandija 178. MAHMOUD HEIDARI Islamska Republika Iran
179. AVGUSTINA TZVETKOVA-KARABASHEVA Republika Bugarska 180. HALA EL BISHLAWY Arapska Republika Egipat
181. ANDREA RAUBER SAXER Švicarska Konfederacija 182. SEZIN SINANOGLU UN/UNDP Misija u BiH
183. AMELIA ACHMAD YANI Republika Indonezija 184. BRUCE G. BERTON Misija OSCE u BiH
185. GUILLAUME ROUSSON Republika Francuska 186. ZORICA BUKINAC Republika Slovenija
187. ZAKRI JAFFAR Malezija 188. SULTAN BIN AL-KHATER Država Katar
189. JAROSLAW LINDENBERG Republika Poljska 190. HIDEYUKI SAKAMOTO Japan
191. KRISZTIÁN PÓSA Mađarska 192. MARTIN KAČO Slovačka Republika
193. ERIC NELSON Sjedinjene Američke Države 194. JOSÉ MARÍA VALDEMORO GIMÉNEZ Kraljevina Španija
195. ABDULAZIZ ALSHARRAH Država Kuvajt 196. ANNE-CHRISTINE ERIKSSON Misija UNHCR-a u BiH
197. ULRIKE HARTMANN Republika Austrija 198. NICOLA MINASI Republika Italija
199. EKREM EBIBI Republika Sjeverna Makedonija 200. MUHAMMAD KHALID RAO Islamska Republika Pakistan
201. WILLIAM ASSELBORN Kraljevina Belgija 202. JI PING Narodna Republika Kina
203. MARGRET UEBBER Savezna Republika Njemačka 204. JOHANNA STRÖMQUIST Kraljevina Švedska
205. MATTHEW FIELD Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i
Sjeverne Irske
206. KATHLEEN KAVALEC Misija OSCE-a u BiH
207. INGRID MACDONALD Misija UN-a u BiH 208. IVANA HLAVSOVÁ Republika Češka
209. ITO MAKOTO Japan 210. JAN WALTMANS Kraljevina Nizozemska
211. OLAV REINERTSEN Kraljevina Norveška 212. DAMIJAN SEDAR Republika Slovenija
213. ANTON PĂCUREȚU Rumunija 214. RAJA SAIFFUL RIDZUWAN Malezija
215. BOJANA URUMOVA Vijeće Evrope 216. ROEM KONO Republika Indonezija
217. SADIK BABÜR GIRGIN Republika Turska 218. CHRISTINE TOUDIC Republika Francuska
219. AKHTAR JAMIL RAO Islamska Republika Pakistan 220. LINEU PUPO DE PAULA Federativna Republika Brazil
221. DIMITRIOS PAPANDREOU Grčka 222. MARCO DI RUZZA Republika Italija
223. TERESA LIZARANZU Kraljevina Španija 224. OSAMAH DAKHEL R. ALAHMADI Kraljevina Saudijska Arabija
225. YASSER ABDELRAHMAN ALI SOROUR Arapska Republika Egipat 226. STELIANA NEDERA Misija UNPD-a u BiH
227. DANIEL HUNN Švicarska Konfederacija 228. MICHAEL MURPHY Sjedinjene Američke Države
229. JULIAN REILLY Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske 230. REZA GHELICHKHAN Islamska Republika Iran
231. VALERI IVANOV YOTOV Republika Bugarska 232. AHMED M.A. BENGHALI Država Libija
233. THOMAS FITSCHEN Savezna Republika Njemačka 234. ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ Republika Srbija
235. FRANÇOIS DELMAS Francuska Republika    

Posljednje vijesti

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630