18. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Obavještavamo Vas da će se 27. maja 2010. godine /četvrtak/ u 14:00 sati (velika sala),
održati 18. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu na 17. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 28. aprila 2010. godine;

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli Budžetskih sredstava za redovnu djelatnost boračkih udruženja za 2010. god.

3. Nacrti Odluka iz oblasti urbanizma :
a) nacrt Odluke o usvajanju UP "Katedrala - Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II";
b) nacrt Odluke o provođenju UP "Katedrala - Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II";
c) nacrt Odluke o pristupanju izradi UP "Šahinagića ulica - Faza I";

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova;

5. Informacija o provođenju Odluke o dodjeli i prodaji stanova ;

6. Izvještaj o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo;

7. Prijedlozi Odluka o neposrednoj dodjeli poslovnih prostora;

8. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;

I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Avdibegović Nijaz
2. Bahtijarević Adis
3. Banjanović Šemsudin
4. Demir Kasim
5. Dizdarević Fadil
6. Lepenica Mehrija
7. Sarajlić Enes
8. Spaho Edin

II - Preuzimanje gradsko građevinskog zemljišta
1. Babić Nusret i Kafedžić Fehma
2. Cero Enisa
3. Kalajdžisalihović Safija
4. Voloder Samir i dr.

III - Gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi
1. Aščić Džemila
2. Jajetović Edhem i dr.

 

 

IV - Ostalo

1. O.Š. „Sedrenik“- ustanovljavanje prava stvarne služnosti na gradskom
građevinskom zemljištu
2. Arbinja Simo - dopunsko rješenje
3. Bakrbabina džamija - zaključak za davanje načelne saglasnosti za zamjenu
zemljišta sa Medžlisom Islamske zajednice;
4. Bakrbabina džamija - rješenje o dodjeli zemljišta u svrhu zamjene;

9. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.

Pozivamo Vas da medijski propratite ovaj događaj.

Kontakt informacije:
Služba kabineta načelnika
Telefon: 033 282 385
Adresa: Zelenih beretki 4, Sarajevo
e-mail: alma@starigrad.ba
web site: www.starigrad.ba
 

Preuzmite kompletan materijal