Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Jučer je u velikoj sali Općine Stari Grad održana 23. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad. Predloženi Dnevni red usvojen je nakon što su sa njega skinute tačke broj 6. i 7. Naime, predsjedavajući Općinskog vijeća Rizah Avdić rekao je da se, u dogovoru sa komisijom koja je razmatrala ove tačke i predlagačem, tačka 6. ( Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad) i tačka 7. (Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad ima pravo raspolaganja) povlače sa dnevnog reda.
Vijeće je donijelo odluku o davanju saglasnosti na zaduženje Općine Stari Grad i zaključenje ugovora o kreditu sa Bor bankom d.d. Sarajevo od milion maraka. Kako je rekao načelnik Hadžibajrić, radi se o povoljnijem kreditu za 200.000,00 KM u odnosu na traženi od Razvojne banke FBiH.
Najveću diskusiju izazvala je tačka 7., tj. Informacija o starim i deficitarnim zanatima, koju je pripremila Služba za privredu. Naime u datoj informaciji se jasno vidi da stari i tradicionalni zanati na Baščaršiji izumiru, te da se zanatlije zbog svoje egzistencije sve više okreću drugim djelatnostima. Prema podacima od 2004. do 2010. godine broj zanata ima stalni trend opadanja. U novembru ove godine bilo je 493 registriranih zanatlija, a 2004. godine taj broj iznosio je 692, što je pad od oko 30%. Kako je istakao vijećnik Adnan Talić, svjedoci smo njihovog nestajanja i trenda pada posljednjih gdina. Neophodan je, naglasio je on, što veći angažman Općine kako bi se oni sačuvali zbog samog identiteta Starog Grada i Baščaršije. Vijećnik Gradimir Gojer pomenuti izvještaj nazvao je alarmantnim, a ne upozoravajućim, a kako je kazao, trend opadanja starih bosanskih zanata na račun „kinezacije dijela Općine Stari Grad“ smatra stravičnim.
Usvojena je i tačka 13., Izvještaj Općinskog pravobranilaštva, uz zaključak da se ovaj izvještaj dopuni kroz redovni godišnji izvještaj na kolegiju Općinskog načelnika.
Ostale tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.