U četvrtak 21. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 22. po redu, održat će se 28. oktobra 2010. godine /četvrtak/ u 14:00 sati u velikoj sali Općine

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 21. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
održanoj 28. septembra 2010.godine;
2. Prijedlozi Sporazuma o saradnji:
a) Sporazum o saradnji zaključen između Općine Stari Grad Sarajevo i Općine
Kruja (Republika Albanija);
b) Sporazum o saradnji zaključen između Općine Stari Grad Sarajevo i Općine
Peć sa Kosova.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
4. Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. - 30.09.2010. godine;
5. Nacrt Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nosilaca izvršnih
funkcija, izabranih zvaničnika i savjetnika u Općini Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim pravima Općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola Općine Stari Grad Sarajevo;
9. Prijedlozi Odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a). Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora u ulici Ferhadija broj 27.
b). Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli poslovnog prostora u ul.
M.M.Bašeskije do broja 25;
10. Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo, odnosno ličnog učešća- kompenzacije, sa zakupninama na poslovnim prostorima Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga posebnog označavanja većih krakova pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo;
12. Informacija o provedenim Općim izborima na području Općine Stari Grad Sarajevo održanim 03. oktobra 2010. godine;
13. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na kraju školske 2009/2010. godine i upisu djece u prve razrede osnovnih škola;
14. Informacija o stanju komunalne čistoće 01.01.-01.09.2010.godine na području Općine Stari Grad Sarajevo;
15. Informacija o zimskom održavanju cesta na području Općine Stari Grad Sarajevo za sezonu 2010/11. godine, period 15.11.2010.-15.03.2011. godine;
16. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Aščić Džemila
2. Gačić Ejub
3. Kundo Meho
4. Kundo Ramiz
5. Milić Ibro

II - Ostalo
Fakultet Islamskih Nauka u Sarajevu – Odluka
Albahari Moris - ponuda za preuzimanje iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

17. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.