Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Općinsko vijeće Stari Grad na jučerašnjoj (31. januara) sjednici jednoglasno je usvojilo prijedloge rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća (komisija), o imenovanju drugostepene stučne komisije i komisije za dodjelu slobodnostojećih ljetnih bašti.
Imenovani su predsjednici, zamjenici predsjednika i članovi komisija: za poslovne prostore, za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad, za obrazovanje, kulturu i kulturno historijsko naslijeđe, za pitanje boraca i žrtava rata, za privredni razvoj, zanatstvo, turizam i međunarodnu ekonomsku saradnju, za urbani razvoj i ekologiju, za fizičku kulturu i sport, za predstavke i žalbe, za pitanja mladih i za odnose s vjerskim zajednicama. Usvojeno je i Rješenje o razrješenju i imenovanju članova imunitetske komisije. Razriješen je Suljo Agić i Ekrem Kaljanac dužnosti člana Komisije, a imenovani Emina Rovčanin i Vedran Dodik. Vijećnici su usvojili i Dopunsko rješenje o imenovanju članova komisije za finansije i budžet, te su imenovani Emir Cokoja i Željko Ler za članove Komisije.
Pored pomenutih komisije imenovana je i drugostepena stučna komisija, a čine je:
1. Meliha Olovčić – predsjednik
2. Muhterema Kugić – zamjenik predsjednika
3. Hidajeta Kadrić – član
4. Anesa Karaselimović – član
5. Armin Meća – član


Sekretar Općinskog vijeća Meliha Olovčić pojasnila je da mandat Drugostepene stručne komisije traje koliko i mandat Općinskog vijeća koje ih je imenovalo. “S obzirom na činjenicu da Komisija rješava na osnovu propisa koje je donijelo Općinsko vijeće u okviru prava i dužnosti Općine, zbog ekonomičnosti postupka, praksa je da se članovi Komisije imenuju iz reda državnih službenika zaposlenih u Općini Stari Grad”, pojasnila je Olovčić.
Usvojeno je i Rješenje o imenovanju komisije za slobodnostojeće bašte, koju čine:
1. Nadija Kurto – predsjednik
2. Berina Kolaković – Član
3. Azra Kurtagić Hasković
4. Elvir Muslim
5. Vedad Deljković
6. Hilmo Kovač
7. Nermin Bjelak
Zadatak Komisije je da izvrši provođenje Javnog oglasa za dodjelu lokacija za slobodnostojeće ljetne bašte, kao i da po okončanju postupka donese Odluku o dodjeli na privremeno korištenje predmetnih lokacija. Komisija se imenuje na period do okončanja postupka dodjele na privremeno korištenje slobodnostojećih ljetnih bašti za 2013. godinu.
 

Na jučerašnjoj sjednici vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o visini komunalnih teksi uz amandman koji je predložio Suljo Agić, vijećnik stranke SDA. Njegovim prijedlogom dodan je Član 9. kojim se određuje ko je oslobođen od plaćanja takse. Iako je dio koji se odnosi na one koji su oslobođeni plaćanja takse bio i ranije predviđen Odlukom, što su predstavnici izvršne vlasti i pojasnili na sjednici, ipak je usvojen amandman koji je on predložio. Ovom Odlukom utvrđena je visina komunalne takse koje se plaćaju na području Općine Stari Grad i raspodjele prihoda ostavarenih od naplate, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama.

Takse se plaćaju za svaku istaknutu firmu, iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani BiH, korištenje sredstava za igru, angažman muzike “uživo” u ugostiteljskim objektima, isticanje plakata i panoa na javnim mjestima, te korištenje prostora za kampove. Odlukom je propisano da prihode ostvareni plaćanjem taksi u iznosu od 85 odsto dobija Općina Stari Grad, a 15 odsto Grad Sarajevo.
Na jučerašnjoj sjednici vijećnica Alma Jašerević istupila je iz kluba vijećnika SBB BiH i najavila da će ubuduće nastupati kao samostalna vijećnica. Na prijedlog Gradimira Gojera vijećnika SBiH podržana je inicijativa o bratimljenju Općine Stari Grad sa gradom Ohridom u Makedoniji.
Vijećnici su podržali i dodjelu u zakup poslovnih prostora u ulicama Jelića broj 3 i Kovači broj 55, te prijedloge iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.